Výchova a vzdelávanie zamestnancov

  • VVZ sa vykonáva v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov,
  • je určené pre rôzne cieľové skupiny a to hlavne zamestnancov, vedúcich pracovníkov, členov bezpečnostných komisií
  • sleduje získanie a preukázanie vedomostí zamestnancov a vedúcich zamestnancov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ustanovených pracovných podmienok v rozsahu potrebnom pre bezpečný výkon ich povolania, resp. vykonávaných pracovných činností
  • účastníci výchovnej a vzdelávacej aktivity sa oboznámia s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi, ktoré sú povinní pri svojej pracovnej činnosti dodržiavať
  • cieľom tohto výchovného a vzdelávacieho procesu je zabezpečiť nielen utváranie pozitívneho vzťahu zamestnancov k ochrane svojho zdravia, ale aj predpokladov na ich aktívny prístup k tejto problematike, uvedomenie si osobnej zodpovednosti za dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v dennej praktickej činnosti a tým aj vytváranie pozitívneho vzťahu k bezpečnému vykonávaniu práce a k ochrane nielen svojho zdravia, ale aj zdravia iných osôb
  • v rámci vzdelávania sa týmto účastníkom výchovnej a vzdelávacej aktivity poskytujú aj potrebné informácie stanovené právnymi predpismi ako povinnosť zamestnávateľa.