Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Vykonávame pravidelné školenia, dohľad a kontrolu dodržovania bezpečnostných predpisov v oblasti BOZP v zmysle platnej legislatívy

Ochrana pred požiarmi a nebezpečenstvom výbuchu

Vykonávame pravidelné školenia a kontrolu dodržovania bezpečnostných predpisov a prevencie pred požiarmi a nebezpečenstvom výbuchu

Výchova a vzdelávanie

Vykonávame výchovnovzdelávacie činnosti, vstupné školenia z predpisov BOZP a OPP