O nás

Spoločnosť BKS SAFETY s.r.o. poskytuje poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia.

Ako bezpečnostnotechnická služba plníme úlohy ustanovené v § 22 Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v záujme optimalizácie pracovných podmienok chceme ovplyvňovať postoje zamestnávateľa, vedúcich zamestnancov a zamestnancov k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Naše poradenstvo v oblasti bezpečnosti práce je zamerané na utváranie uvedomelého vzťahu zamestnancov i zamestnávateľov k úlohám ochrany zdravia, kde cieľom je zabezpečiť získanie potrebného súboru informácií, resp. vedomostí pre bezpečný výkon pracovných činností, ale i vedomostí o zásadách bezpečného správania sa na pracovisku a vo vzťahu k ochrane pred požiarmi.

Poskytujeme a zabezpečujeme služby pre zamestnávateľov – právnické osoby ako aj fyzické osoby (podnikateľov), rovnako tak i pre spoločenstvá vlastníkov bytov, neziskové, rozpočtové a príspevkové organizácie, priemysel, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, dopravu a ďalšie oblasti výrobnej a nevýrobnej sféry.

V prípade záujmu o ponúkané služby v predmetných oblastiach nás neváhajte osloviť. Dokážeme Vám zabezpečiť komplexný balík služieb BOZP, OPP vo Vami požadovanej a nami zaručenej kvalite.