Revízie bleskozvodov

  • pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodných zariadení v zmysle vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z., trieda objektov A, B
    (A – bez nebezpečenstva výbuchu, B – s nebezpečenstvom výbuchu)
  • vyhotovovanie revíznych správ k daným bleskozvodným zariadeniam
  • Pravidelné prehliadky bleskozvodov sa musia vykonávať podľa vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z.