Revízie elektroinštalácie, bleskozvodov, el.spotrebičov, strojov a el.ručného náradia

  • odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) elektroinštalácie, bleskozvodov, el. spotrebičov, strojov a el. ručného náradia v zmysle vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z., trieda objektov A, B
    (A – bez nebezpečenstva výbuchu, B – s nebezpečenstvom výbuchu)
  • vyhotovovanie revíznych správ k daným el. zariadeniam
  • pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky daných elektrických zariadení, spotrebičov a el. ručného náradia sa musia vykonávať podľa vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z.