Výkon TPO, ŠPO

 • vypracovanie, vedenie, aktualizovanie dokumentácie v zmysle platných právnych predpisov,
 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch a v priestoroch subjektu,
 • vykonávanie vstupných, opakovaných školení o ochrane pred požiarmi novoprijatých zamestnancov, vedúcich zamestnancov, ostatných zamestnancov, zamestnancov zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase, vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,
 • určenie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • určenie počtu členov protipožiarnych hliadok a stanovenie ich povinností,
 • určenie potrebného počtu a miest ohlasovní požiarov a určenie zásad postupu v prípade nebezpečenstva, vypracovanie potrebnej dokumentácie,
 • vypracovávanie grafickej a textovej časti požiarneho evakuačného plánu,
 • spoluúčasť na organizovaní cvičných požiarnych poplachov a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov,
 • poradenstvo pri označovaní pracovísk a priestorov príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi a inými bezpečnostnými tabuľkami,
 • poradenstvo v oblasti projektovej dokumentácie, vypracovanie požiarneho projektu pri výstavbe nových objektov, zmene účelu použitia objektu, alebo pri rekonštrukcií objektov,
 • cez zmluvných partnerov zabezpečujeme výkon odborných prehliadok a skúšok požiarnych zariadení a vecných prostriedkov PO