Výkon ABT, BTS

 • kontrola dodržiavania bezpečnostných predpisov na pracoviskách,
 • vypracovanie, vedenie a aktualizácia dokumentácie BOZP v zmysle platných právnych predpisov,
 • vykonávanie oboznámení a opakovaných oboznámení (školenia) v oblasti BOZP, vedúcich, ostatných zamestnancov a zástupcov zamestnancov pre BOZP,
 • posudzovanie rizika, ktoré nemožno vylúčiť, najmä pri výbere a počas používania pracovných prostriedkov, materiálov, látok a pracovných postupov,
 • vykonávanie opatrení na odstránenie nebezpečenstiev v mieste ich vzniku,
 • šetrenie pracovných úrazov, iných úrazov, choroby z povolania, nebezpečnej udalosti a závažnej priemyselnej havárie,
 • poradenstvo pri dohliadaní na pravidelné predpísané skúšky a kontroly vyhradených technických zariadení, prípadne aj pracovných prostriedkov,
 • komunikácia s Inšpektorátom práce,
 • komunikácia s Pracovnou zdravotnou službou,
 • spolupráca so zástupcami zamestnancov pre BOZP a komisiou BOZP,
 • poradenstvo pri označovaní pracovísk a priestorov príslušnými bezpečnostnými príkazmi, zákazmi a pokynmi,
 • kompletný poradenský servis v oblasti BOZP,
 • cez zmluvných partnerov zabezpečujeme výkon odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení a pracovných prostriedkov,
 • koordinácia z hľadiska BOZP na stavbe